Ilves ry:n säännöt

Vahvistettu seuran vuosikokouksessa 13.12.2021

Neuvottelu

I NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE

1 §                

Yhdistyksen nimi on Ilves ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Yhdistyksen toiminta-alue on Pirkanmaa.

Yhdistys on perustettu huhtikuun 10. päivänä 1931 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

II SEURAN TARKOITUS

2 §

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kilpa- ja huippu-urheilua, kunto- ja terveysliikuntaa tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

III TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

3 §

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1. Tarjoamalla jäsenilleen

 • kilpailutoimintaa
 • harrastustoimintaa
 • koulutustoimintaa
 • valmennus- ja harjoitustoimintaa
 • nuorisotoimintaa
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • kuntoliikuntaa
 • muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia

2. Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen sekä muiden edellytysten luomiseen.

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4. Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristömme kestävää kehitystä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi

–         ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä tai huoneistoja, sekä

–         hankkia varoja toimintansa tukemiseksi järjestämällä erilaisia tilaisuuksia, keräyksiä, arpajaisia, talkootoimintaa, bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.

4 §

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

IV SEURAN JÄSENET

5 §

Seuran jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan    seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Jäsenyyden hyväksyy seuran johtokunta.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi yhteisöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 §

Jäsen voi erota seurasta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle  tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteensa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 §

Johtokunta voi erottaa seuran jäsenen, joka

 • toimii seuran sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti
 • rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
 • toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita

Erotetulla on oikeus saattaa asia seuraavan yleisen kokouksen ratkaistavaksi. Vaatimus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuralle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä lukien.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

V LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

8 §

Jäseneltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran vuosikokous vuosittain.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

– hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 20 vuotta tai

- on suorittanut kertakaikkisena 10 vuoden jäsenmaksut tai

– on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

VI TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

9 §

Yhdistyksen tilikausi on 1.5-30.4.

Yhdistyksellä on vuosikokouksen valitsemat kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

VII SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

10 §

Seura pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen yhdistyksen sähköisessä viestintäkanavassa.

Seuran vuosikokoukseen ja siellä järjestettäviin äänestyksiin voidaan osallistua johtokunnan niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

11 §

Vuosikokouksessa käsitellään

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

 • a. puheenjohtaja
 • b. sihteeri
 • c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • d. ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien antama  lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.

7. Päätetään, mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena.

8.Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi

 • a. toimintasuunnitelma
 • b. talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten.

9. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi, toimikausi on eri kuin johtokunnan puheenjohtajan.

10.  Valitaan joka toinen vuosi kaksi varapuheenjohtajaa, joiden toimikausi on eri kuin johtokunnan puheenjohtajan.

11.  Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle.

12.  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

13.  Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.

14.  Käsitellään johtokunnan esittämät ja jäsenten asianmukaisesti vireille panemat asiat.

15.  Kokouksen päättäminen

12 §

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää, tai kun vähintään 1/10 osa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen.

Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään kuukausi ennen kokousta.

13 §

Seuran kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää

Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saanut valitaan.

VIII SEURAN HALLINTO

14 §

Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu kahdeksi vuodeksi valitut puheenjohtaja sekä kaksi varapuheenjohtajaa sekä 8-18 jäsentä.

Johtokunnan jäsenistä puolet ovat erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Johtokuntaan on valittava sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan jompikumpi varapuheenjohtaja sekä hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä ovat saapuvilla, mikäli kaikille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu vähintään 3 päivää ennen kokousta.

Johtokunnan puheenjohtaja johtaa puhetta johtokunnan kokouksessa ja valvoo ja edustaa seuraa ja sen etuja. Puheenjohtajan ja molempien varapuheenjohtajien välisestä tehtävänjaosta päättää johtokunta keskuudessaan.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
 4. Vahvistaa tehtävän jako keskuudessaan sekä valita tarvittavat jaostot,  valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.
 5. Vahvistaa tarvittavat ohjesäännöt jaostoille, johtajistolle ja toimihenkilöille.
 6. Vastata seuran taloudesta.
 7. Pitää jäsenluetteloa.
 8. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös.
 9. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten.
 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.

15 §

Seuran puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa muodostavat yhdessä johtajiston. Johtajiston tehtävänä on johtokunnan apuna huolehtia kiireellisistä ja juoksevista asioista ja niiden vaatimista päätöksistä. Johtajiston toimenkuvan määrittelee johtokunnan vahvistama ohjesääntö.

Seuran puheenjohtaja toimii seuran työnantajaedustajana ja hänen tehtäviinsä kuuluu palkata ja erottaa seuran työntekijät ja sopia henkilöstön kanssa heidän eduistaan.Seuran puheenjohtaja toimii seuran työnantajaedustajana ja hänen tehtäviinsä kuuluu palkata ja erottaa seuran työntekijät ja sopia henkilöstön kanssa heidän eduistaan.

Johtajisto ja eri jaostojen puheenjohtajat muodostavat laajennetun johtajiston, jonka tehtävä määritellään myös johtokunnan vahvistamassa ohjesäännössä.

16 §

Jaostojen puheenjohtajat valitsee kukin toimiva jaosto keskuudestaan, mutta valinnat on vahvistettava johtokunnassa.

IX SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

17 §

Seuran nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja yksin tai johtokunnan varapuheenjohtaja ja johtokunnan varsinainen jäsen kaksi yhdessä.

Seuran nimenkirjoittajien sekä operatiivisten toimihenkilöiden ja jaostojen toimivaltarajat ja valtuudet määritellään tarkemmin johtokunnan hyväksymässä hallinto-ohjesäännössä. Seuran johtokunta voi tehdä päätöksiä, jotka eivät ole euromääräiseltä summaltaan tai sopimuksen keston osalta kohtuuttoman suuria tai pitkäkestoisia vastuita tai hankintoja. Muussa tapauksessa ne on hyväksytettävä tai haettava etukäteen valtuutus seuran yleiseltä kokoukselta yhdistyslain periaatteiden mukaisesti.

X SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

18 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

XI SEURAN PURKAMINEN

19 §

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta. Päätös purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa.

20 §

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

vuosikokous 1938